Sosiaaliohjaajan palvelut

Sosiaaliohjaus on sosiaalialan ammattilaisen antamaa tukea, ohjausta ja neuvontaa. Sosiaaliohjaaja kartoittaa työssään asiakkaan elämäntilanteen ja pyrkii tunnistamaan hänen voimavarojensa ja toimintakykynsä eri osa-alueet.

Sosiaaliohjaaja arvioi avuntarvetta, suunnittelee ja järjestää palveluita sekä vastaa asiakkaillemme tehdyistä hoito- ja palvelusuunnitelmista.

Sosiaaliohjaus on lähellä asiakasta tapahtuvaa työtä, jonka tavoitteet ja määrä lähtevät puhtaasti asiakkaan ja hänen perheensä tarpeista. Keskeistä on asiakkaan motivointi, yhdessä tekeminen ja arjen sujuvuuden tukeminen.

Ikifitin sosiaaliohjaaja toimii myös osana IkiMuistineuvolan moniammatillista työryhmää.

Apua palveluiden ja etuuksien hakemiseen

Sosiaaliohjaajaltamme saa apua ja neuvoja yhteiskunnan tarjoamien etuuksien, kuten eläkettä saavan hoitotuen, asumistuen, omaishoidon tuen ja kuljetuspalveluiden hakemiseen.

Sosiaaliohjaaja avustaa tarvittaessa myös edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa. Kotipalvelumme asiakkaita sosiaaliohjaaja opastaa kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Tietoa KELA:n tarjoamista etuuksista: www.kela.fi ja kotitalousvähennyksestä: www.vero.fi